Általános szerződési feltételek

 

1. Bevezetés

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a Karacsony.info.hu weboldalon (a továbbiakban: www.karacsony.info.hu) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

Felhasználó a honlap használatával, a Szolgáltatás igénybevételével tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

2. A Vállalkozó adatai

Név: Krisztián Anikó egyéni vállalkozó
Székhely: 1033 Budapest, Kaszásdülő u. 1. 8/78
Elektronikus levelezési cím: info@karacsony.info.hu
A nyilvántartásba bejegyző hatóság megnevezése: Budapest Főváros Kormányhivatala VII. Kerületi Hivatala
Egyéni vállalkozói nyilvántartási szám: 53044372
Adószám: 69342868-1-41
Bankszámlaszám: 12010398-00323962-00100006
Bank: Raiffeisen Bank Zrt
Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartója: Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Polgármesteri Hivatal (479102 – Csomagküldő, internetes kiskereskedelem)
Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma: 
Szerződés nyelve: magyar

3. A honlapon folytatott tevékenység

A Szolgáltatást az a Felhasználó veheti igénybe, aki:

  • 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, vagy
  • gazdálkodó szervezet esetén a gazdálkodó szervezet képviselője;
  • a saját vagy a képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós adatok és elérhetőségek megadásával regisztrál. 

3.1. Általános tudnivalók a Felek között létrejött szerződésről,  az egy napos képzés szolgáltatás igénybevételének menetéről

  • A jelen ÁSZF a Képzésekre történő jelentkezéssel kapcsolatban teljes körűen szabályozza a Szolgáltató és a Jelentkező jogait és kötelezettségeit.
  • A Szolgáltató kijelenti, a Jelentkező pedig kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben jogszabály vagy az ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt a két fél között, abban az esetben a felek elfogadják az e-mail üzenetet írásbelinek. A Felek a fentieket arra tekintettel kötik ki, hogy kifejezetten tudomásul veszik, hogy a köztük létrejött jogviszony alapja az online együttműködés (Képzésre történő jelentkezés online szerződéskötéssel), így az egymás közt folytatandó kommunikáció alapja az e-mail útján történő levelezés.

3.1.1. A www.karacsony.info.hu weboldalon keresztül a Képzésekre elektronikus úton lehet jelentkezni, a jelen ÁSZF- ben meghatározott módon.

3.1.2. A Felek között a Képzésen történő részvételre vonatkozó szerződés a jelentkezés a Szolgáltató visszaigazolásával jön létre. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett jelentkezési adatok és a kiállított számla igazolják, amelyeket a Szolgáltató a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határidőig őriz. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.

3.1.3. A jelentkezés során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Jelentkező felel. A Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. Az elküldött jelentkezést érintő adatok módosítására az info@webszoveg.hu e-mail címen van lehetőség.

 

3.2. Jelentkezés

 

3.2.1. A Jelentkező a www.karacsony.info.hu weboldalon meghirdetett Képzésekkel kapcsolatos részletes információkat az adott Képzésre vonatkozó oldalon érheti el. Amennyiben bármely Képzéssel kapcsolatban a www.karacsony.info.hu weboldalon közölteknél bővebb információra van szüksége, az info@karacsony.info.hu e-mail címen tudja azt feltenni vagy a +36-20-319-6339-as telefonszámon.

3.2.2. Az egyes Képzéseken történő részvételért fizetendő díj az adott Képzés oldalán kerül feltüntetésre. A Képzésen történő részvételért fizetendő összeg ÁFA mentes.

3.2.3. A Képzések részvételi díjának változtatásához fűződő jogát a Szolgáltató fenntartja úgy, hogy a módosítás az adott képzési oldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás nem befolyásolja kedvezőtlenül azon Képzések részvételi díját, amelyekre vonatkozóan a Jelentkező a jelentkezését már elküldte, a Jelentkező tehát minden esetben azt az árat fizeti, amelyet a jelentkezés elküldésekor lát az oldalon.

3.2.4. Amennyiben a Képzés weboldalán a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra, a Szolgáltató nem köteles a Képzésen történő részvételt hibás áron biztosítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő részvételt a Képzésen, amelynek ismeretében a Jelentkező elállhat vásárlási szándékától.

3.2.5. A Weboldalon keresztül elküldött jelentkezés után az e-mailben megküldött Jelentkezési lapon a jelentkezéshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul ki kell töltenie a Jelentkezőnek. A Szolgáltató a Jelentkező által tévesen és/vagy pontatlanul megadott jelentkezési adatokra visszavezethető bármely késedelemért, illetve problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.2.6. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy jelentkezéseket

 

3.3. A jelentkezés menete

A Jelentkező az adott Képzés weboldalán elhelyezett Jelentkezési lap kitöltésével jelentkezhet az általa kiválasztott Képzésre. A Jelentkezési űrlapon meg kell adnia a következő adatait: teljes név, e-mail cím, telefonszám. A Jelentkező a „Jelentkezem!” gombra kattintással küldheti el a jelentkezését. A Jelentkező a jelentkezés elküldésével elfogadja a jelen ÁSZF és a Weboldalról elérhető Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését. A „Jelentkezem!” gomb megnyomása fizetési kötelezettséget keletkeztet.

    • A Szolgáltató a jelentkezés beérkezését követően, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld a Jelentkező által a jelentkezés során megadott e-mail címre, amely tartalmazza a jelentkező által megadott adatokat, valamint a Jelentkezési lapot, melyet hiánytalanul kitöltve kell visszajuttatni a Szolgáltató részére elektronikus úton. A Jelentkezési lapon szereplő adatok: teljes név, pontos cím, eltérő számlázási név, cím (ha van), telefonszám. A Jelentkezőnek az e-mailben megküldött Jelentkezési lapot kitöltve a visszaigazoló e-mailben írt határidőn belül kell visszaküldenie a Szolgáltató részére.
    • A Képzés(ek) részvételi díját a visszaigazoló e-mailben írt határidőn belül kell megfizetnie az e-mailben található számlaszámra történő átutalással. Ha a visszaigazolás 48 órán belül nem érkezik meg a Jelentkező részére, akkor a Jelentkező ajánlati kötöttsége, illetve bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik, a Jelentkezőt nem köti a jelentkezés és nem köteles a Képzésen történő részvételre. Ha a Jelentkező a visszaigazoló emailben írt fizetési határidőn belül a Képzés(ek) részvételi díját nem fizeti meg, úgy ezt a Szolgáltató a Jelentkező szerződéstől történő elállásának tekinti. 

3.4. Fizetési feltételek

3.4.1. A Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően a Jelentkező a véglegessé vált jelentkezéséről e-mail útján visszaigazolást kap. A Jelentkező a részvételi díjat a Szolgáltató jelentkezést visszaigazoló e-mailben írt bankszámlaszámára (Raiffeisen Bank Zrt 12010398-00323962-00100006) történő átutalással egyenlítheti ki az e-mail elküldését követő legkésőbb 8 (nyolc) napon belül. A részvételi díj megfizetésének időpontja az az időpont, amikor a részvételi díj összege a Szolgáltató bankszámlájára megérkezik. A részvételi díjról kiállított eredeti számlát alap esetben a Szolgáltató e-mailen, vagy külön kérésre postai úton juttatja el a Jelentkező részére az általa a Jelentkezési lap kitöltésekor megadott megfelelő elérhetőségre, vagy külön igény esetén a tanfolyamon adja át a Jelentkező részére.

 

 

4. Felhasználási feltételek

 
4.1. A jelentkező jogai és kötelezettségei
A Jelentkezőnek jogában áll a Képzésen részt venni, jegyzetelni és a kiadott anyagokat saját tanulási célra felhasználni. A Jelentkező nem jogosult a jelen ÁSZF alapján őt megillető jogokat másra átruházni. Az elektornikus formában vagy papír alapon a Szolgáltató által átadott oktatási anyagot a Jelentkező nem adhatja kölcsön vagy bérbe.
 
A Képzésen részt vevő Jelentkező személyét lehetőség van a Képzést megelőző napig e-mailen vagy postai úton módosítani akár a befizetés megérkezése után is.
 
A Szolgáltató által szervezett képzéseken tilos hang- és videó felvétel készítése, ennek megszegése esetén a Képzésen való részvétel azonnali felfüggesztését kezdeményezi a Szolgáltató.
 
A Képzésen részt vevő Jelentkező köteles a Szolgltató és a Képzés helyszínének működtetője által meghatározott biztonsági, egészségügyi és egyéb előírásokat, a Képzés helyszínének házirendjét betartani, a hely tisztaságára és épségére vigyázni, az abban vagy az eszközökben okozott esetleges kárt megtéríteni.
 
A Képzésen részt vevő Jelentkező nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a képzés többi résztvevőjének, oktatóinak jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná, magatartásával akadállyozza a Képzés lefolytatását. 
 
4.2. A Szolgáltató jogai és kötelezttségei
A befizetett részvételi díjat részvétel lemondás esetén a Szolgáltató abban az esetben téríti vissza, ha a lemondás tényét a Képzés napja előtt minimum 3 nappal a Jelentkező emailen vagy postai úton jelzi. A Képzés napja előtti 3 napban lemondott részvétel után a részvételi díj nem jár vissza.
 
A Szolgáltató megtagadhatja a részvételt attól a Jelentkezőtől, akinek a részvételi díja a Képzést megelőző napon még nem érkezett meg a Szolgáltató ÁFSZ-ben megadott bankszámlaszámára.
 
A Szolgáltatónak jogában áll a Képzést törölni, amennyiben a jelentkezők száma nem éri el a minimális létszámot vagy ha az oktató a Képzés megtartásában akadályoztatásra kerül (pl. betegség) vagy egyéb vis major esemény bekövetkezése esetén. A Szolgáltató vállalja, hogy ilyen esetben a jelentkezőket a lehető leghamarabb értesíti a Képzés elmaradásáról és a Képzésre jelentkezők részvételi díját maradéktalanul visszautalja az értesítés napjától számított 8 napon belül.
 
A Képzésből az ÁSZF szerinti bármely kizárás esetén a Képzés díja nem jár vissza a Jelentkező részére.
 
A Képzésről kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen a Képzésen részt vevő személyek rögzítésre kerülhetnek; a jelentkező ebből fakadóan nem támaszthat a Szolgáltató felé semmilyen igényt. 
 

 

4.3. Szerzői jogok

 

A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb…) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos! 

 
 
 

5. Szavatosság

 

5.1. Kellékszavatosság

 

Esetleges hibás teljesítésünk esetén jogában áll kellékszavatossági igényt érvényesíteni velünk szemben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

A Jelentkező – választása szerint – hibás teljesítésünk esetén az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
 

· Igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 

· A Jelentkező a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Jelentkező viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A Jelentkező köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Jelentkező a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a Jelentkező 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági

A kellékszavatossági jogok érvényesítésének egyéb feltételei:

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Jelentkező igazolja, hogy a szolgáltatást az adott vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Jelentkező köteles bizonyítani, hogy az általa által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

6. Felmondási jog

 

A fogyasztónak minősülő Jelentkező a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szerint 14 napon belül jogosult indokolás nélkül felmondási jogának gyakorlására. A felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le. Ha a Jelentkező az felmondási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltatóhoz (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi elérhetőségek egyikére: postai cím : 1033 Budapest, Kaszásdülő u. 1. 8/78 vagy info@karacsony.info.hu. A fogyasztónak minősülő Jelentkező ebből a célból felhasználhatja a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében szereplő felmondási nyilatkozat-mintát is. A Jelentkező határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

 

Ha a fogyasztónak minősülő Jelentkező felmondja a szerződést, haladéktalanul, de legkésőbb a felmondási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Jelentkező által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Jelentkező más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Jelentkezőt semmilyen többletköltség nem terheli.

 

 

 

7. Jogérvényesítési lehetőségek

7.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

 

Termékeinkkel, tevékenységünkkel kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 

Név: Krisztián Anikó

 

Levelezési cím: 1033 Budapest, Kaszásdülő u. 1. 8/78

 

Telefonszám: +3620/319-6339

 

E-mail cím: info@karacsony.info.hu

 
 

A szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetőségünk van, azonnal orvosoljuk. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt – veszünk fel, melyből egy példányt személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben átadunk Önnek, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alábbiak szerint járunk el.

 

A telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldjük Önnek a jegyzőkönyv másolati példányát. A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt egyedi azonosítóval látjuk el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

 

Minden egyéb esetben az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint járunk el.

 

Az írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszoljuk. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

 

A panasz elutasítása esetén az elutasítás indokáról tájékoztatjuk.

 

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

 

Amennyiben a fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak az ön rendelkezésére:

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az eladó alábbi elérhetőségein terjesztheti elő:

•              Telefon: 0620 319 6339

•              E-mail: info@karacsony.info.hu

Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása nem lehetséges, akkor az eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a fogyasztónak átadja vagy legkésőbb 30 napon belül megküldi email-ben. Az Eladó jegyzőkönyvet vesz fel a fogyasztó bejelentett igényéről és átvételi elismervénnyel igazoltan veszi át a terméket garanciális probléma esetén.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

1. a fogyasztó neve, lakcíme,

2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

3. a Fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott dokumentumok jegyzéke,

4. a vállalkozás nyilatkozata a Fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról

5. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

6. a jegyzőkönyvet felvevő személy aláírása

7. a panasz egyedi azonosítószáma

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a Fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával mely hatósághoz (pontos elérhetőség) fordulhat, mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

Amennyiben az eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található:

http://jarasinfo.gov.hu/

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

a.  a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

b.  a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

c.  ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,

d.  a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

e.  a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését

f.   a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,

g.  a testület döntésére irányuló indítványt,

h.  a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:

http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Területileg illetékes Békéltető Testületek:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefonszám: 06-72-507-154

Fax: 06-72-507-152

E-mail: abeck@pbkik.humbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523

Fax: 06-76-501-538

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.humariann.matyus@bkmkik.hu

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszám: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870

Fax: 06-46-501-099

E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Telefonszám: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: 06-62-554-250/118

Fax: 06-62-426-149

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám:06-22-510-310

Fax: 06-22-510-312

E-mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszám: 06-96-520-217

Fax: 06-96-520-218

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: 06-52-500-710

Fax: 06-52-500-720

E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszám: 06-36-429-612

Fax: 06-36-323-615

E-mail: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.

Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570

Fax: 06-56-510-628

E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: 06-34-513-027

Fax: 06-34-316-259

E-mail: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.

Telefonszám: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. III. emelet 331.

Telefonszám: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-474-7921

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.

Telefonszám: 06-82-501-026

Fax: 06-82-501-046

E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszám: 06-42-311-544

Fax: 06-42-311-750

E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet

Telefonszám: 06-74-411-661

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszám: 06-94-312-356

Fax: 06-94-316-936

E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.

Telefonszám: 06-88-429-008

Fax: 06-88-412-150

E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefonszám: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

Online vitarendezési platform

 Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben. Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet. Az online vitarendezési platform itt érhető el.

8. Egyéb

8.1. ÁSZF, árak módosítása

 

A Szolgáltató jelen ÁSZF-et, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

 

8.2. Technikai korlátok

 

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

 

8.3. Adatkezelési tájékoztató

 

A szolgáltató adatkezelési tájékoztatója a következő címen érhető el: Adatkezelési tájékoztató

 
Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020.09.28.